شخص ديگري فرد زير را جهت دريافت پاداش واستار معرفي مي‌كند
مشخصات معرّف:
نام: نام خانوادگي:
شغل و سمت: مليت:
نشاني كامل پستي:
كدپستي: تلفن:
تلفن همراه: پست الكتروني (e-mail):
نام: نام خانوادگي:
تاريخ تولد: روز ماه سال
مليت: نام پدر:
شماره شناسنامه: محل تولد:
آخرين مدرك تحصيلي: رشته تحصيلي:
گرايش:
دانشگاه اخذ مدرك:
نشاني پستي:
كد پستي: تلفن:
تلفن تماس فوري (همراه): پست الكتروني (email):
شغل: سمت: