نام برگزیدگان پاداش واستار ،نخستین دوره پاداش واستار: بهنام مرادیان ،دومین دوره: پریسا کوکلری، کامران کیخسروی ،سومین دوره: راییکا خورشیدیان ،چهارمین دوره: نسرین خنجری ،پنجمین دوره: فرزاد خدادادی ،ششمین دوره: فرامرز کامیاب پور نهمین دوره: رومینا رهنمون