بهدين‌هاي عزيزي كه پرسشي در اين باره دارند، پيام الكتروني خود را به نشاني زير بفرستند: vastar@vastar.ir
خواهشمند است خلاصه‌ي برنامه‌ي علمي يا رونوشت تقديرنامه خود را تا حداكثر يك مگابايت مهيا فرماييد و براي نشاني بالا بفرستيد. لطفاً به همراه آن، فايل تكميل شده پرسشنامه اطلاعاتي را نيز به پيام الكتروني ضميمه كنيد. بديهي است در غيراين‌صورت امكان داوري و پاسخ‌گويي سلب خواهد شد.